Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego "Praksja"
z dnia 01.01.2021


Poniższy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę "Praksja" z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem http://www.sklep.praksja.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez wyżej wymienioną firmę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
Regulamin zgodny jest z RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dokonujący zakupów na cele prowadzonej działalności;

5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego "Praksja";

7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http//:www.sklep.praksja.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

9. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

13. Sprzedawca/Właściciel sklepu – oznacza Artura Tywonka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

Praksja Dystrybucja - Artur Tywonek z siedzibą w Warszawie (02-590),
ul. Piłkarska 4 lok.2,
NIP: 5211024394, REGON: 010719663, 
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG
e-mail: praksja@praksja.pl,
będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

14. Strona sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.sklep.praksja.pl.

15. Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu;

16. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów - Firmę kurierską lub Operatora logistycznego;

17. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym;

18. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji;

19. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, może nim być adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika lub dane wpisane podczas rejestracji Użytkownika w polach imię i nazwisko.

20. Rejestracja – oznacza czynność wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

21. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Ustawowy wymóg przekazywania informacji na trwałym nośniku spełniamy wysyłając wiadomości e-mail do użytkowników przekazując im informacje dotyczące realizacji zamówienia..

§ II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.praksja.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.sklep.praksja.pl, prowadzony jest przez:

Praksja Dystrybucja - Artur Tywonek z siedzibą w Warszawie (02-590),
ul. Piłkarska 4 lok.2,
NIP: 5211024394, REGON: 010719663, 
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, należą do Sprzedawcy (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do innych podmiotów).

2.10. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej Sklepu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

2.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści reklamowych towarów i usług w formach stosowanych w Internecie.

§ III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Właściciel sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą,

niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne

z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela sklepu.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela sklepu.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. Korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącza internetowego.

3.9. Użytkownik może korzystać ze sklepu wyłącznie na własny użytek nie naruszający interesu Sprzedawcy.

3.10. Użytkownicy powinni stosować właściwe środki zabezpieczające, w tym techniczne, aby chronić swoją tożsamość w Internecie. Dotyczy to między innymi hasła do Konta Użytkownika. Sprzedawca w żadnych okolicznościach nie prosi Użytkownika o ujawnienie hasła.

§ IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://sklep.praksja.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) w szczególnych przypadkach np. kiedy nie jest możliwe natychmiastowe wskazanie kosztów dostawy lub określenie terminu dostawy informacje te zostaną dostarczone klientowi przed końcowym potwierdzeniem złożenia zamówienia drogą mailową i lub telefoniczną tak, aby w momencie potwierdzenia zamówienia klient miał pełną, wymaganą informację o kosztach i terminach realizacji zamówienia. Sytuacja ta ma miejsce przy wyborze produktów na indywidualne zamówienie.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z właścicielem sklepu Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://sklep.praksja.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.13. Użytkownik może składać zamówienia przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

4.14. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Produktu albo niemożności zrealizowania zamówienia w czasie przewidzianym na jego realizację, Sprzedawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

4.15. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia;

b) anulowanie zamówienia w części;

c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji poszczególnych części zamówienia. Użytkownik nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostawą wynikających z podziału zamówienia;

4.16. Ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.

4.17. Użytkownik może modyfikować złożone zamówienie, może je anulować w całości jak i części. Zmianie podlegają w szczególności wybrane Produkty, adres dostawy lub dane na fakturze Vat.

4.18. Modyfikacja zamówienia może zmienić czas realizacji zamówienia.

4.19. Modyfikacja zamówienia może zmienić koszty dostawy zamówienia. Jeśli modyfikacja zamówienia będzie prowadzić do wzrostu kosztów dostawy, Sprzedawca zwróci się do Użytkownika o dopłatę. Jeśli modyfikacja zamówienia prowadzi do zmniejszenia kosztów Dostawy, a mieliśmy do czynienia z płatnością "z góry", Sprzedawca zwróci Użytkownikowi powstałą różnicę.

4.20. Sprzedawca dołącza do przesyłki dokument potwierdzający sprzedaż. Rodzaj dokumentu sprzedaży wybiera Użytkownik. 

§ V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, transportem własnym sprzedawcy lub oboma metodami równocześnie. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia z wyjątkiem sytuacji opisanej w pk IV 4.5.f regulaminu kiedy koszt dostawy wymaga dodatkowych uzgodnień z Klientem

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 90 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Użytkownik zostanie poinformowany o nadaniu przesyłki.

5.5. Użytkownik powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika firmy kurierskiej.

5.6. Użytkownik w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki ma prawo zażądać spisania w obecności pracownika firmy kurierskiej stosownego protokołu stwierdzającego stan faktyczny.

5.7. Użytkownik ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Produktu po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu i miejsca odbioru. Adres do odbioru przesyłek: "Praksja" ul.Piłkarska 4, 02-590 Warszawa

5.8. W przypadku nieobecności Użytkownika pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy może pozostawić awizo lub podjąć próbę dostawy w innym terminie.

§ VI. Rejestracja Użytkownika Sklepu Internetowego

6.1. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Użytkowników zamówień w Sklepie Internetowym.

6.2 W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala Hasło. Po rejestracji Użytkownika na jego adres e-mail wysyłana jest automatyczna wiadomość z potwierdzeniem rejestracji Konta Użytkownika.

6.36.3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego;

b) pola oznaczone jako opcjonalne mogą pozostać nie wypełnione;

c) informacje podane podczas rejestracji winny być zgodne z prawdą i odnosić się do Użytkownika;

d) Użytkownik powinien przed rejestracją zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić ten fakt podczas rejestracji zaznaczając stosowne pole;

e) Użytkownik oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Użytkownika, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika;

f) Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6.4. Rejestracja Konta Użytkownika oznacza:

a)akceptację Regulaminu;

b)upoważnienie Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.

6.5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie Rejestracji Konta, co oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zalogowaniu się Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników oraz modyfikować dane podane podczas rejestracji.

6.6. Loginem do Konta Użytkownika jest adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim Hasła do Konta. O utracie hasła należy jak najszybciej zawiadomić Sprzedawcę. W takiej sytuacji Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić Hasło, w ustawieniach Konta Użytkownika.

§ VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT , cła oraz wszelkie inne składniki.

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego PKO BP S.A.: 98 1020 1068 0000 1002 0372 5728

b) płatnością w systemie PayU,

c) zapłata kartą płatniczą Visa i MasterCard. Rachunek karty zostaje obciążona w momencie złożenia zamówienia. Płatności obsługuje system PayU.

d) płatność gotówką.

e) pobrania gotówki przez Dostawcę w momencie dostawy

§ VII. Usługi nieodpłatne

8.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a)Prowadzenie Konta Użytkownika;

b)Zamieszczanie opinii o Produktach;

c)Poleć znajomemu;

d)Lubię to (Facebook)

e)Wyślij (Facebook)

f)Wysłania zapytania o Produkt do Sprzedawcy

g)Przechowalnia


8.2. Usługi nieodpłatne świadczone są w trybie ciągłym.

8.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

8.4. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.

8.5. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii o Produktach na Stronach Internetowych Sklepu, polega na umożliwieniu Użytkownikom publikowania subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących w oferowanych Produktów;

8.6. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

8.7. Użytkownik oświadcza, że:

a) że w publikowanych treściach nie będzie naruszał prawa;

b) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich nieodpłatnego wykorzystania;

c) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8.8. Użytkownik nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

8.9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia o takim działaniu.

8.10. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług nieodpłatnych:

a) treści zamieszczanych w złej wierze;

b) treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) treści posiadających charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje;

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

8.11. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiedzy o naruszeniu Regulaminu dotyczącego publikowanych przez Użytkownika treści, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia wpisów użytkownika. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych przez Użytkowników treści.

8.12. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści.

8.13. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Użytkownikom wysłanie wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Produktu. Użytkownik przed wysłaniem wiadomości wskazuje Produkt, który chce polecić, a następnie wypełnia formularz podając Imię i adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Produkt. Użytkownik nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Produktu. Użytkownik nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie z tej usługi.

8.14. Usługa "Lubię to" polega umożliwieniu Użytkownikom za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu dodania jej do stron ulubionych w ramach serwisu internetowego Facebook.com. Skorzystanie z tej usługi wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego konta w serwisie Facebook.com. Po aktywacji odpowiedniego pola na Stronie Internetowej Sklepu Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu Facebook.com. W celu usunięcia Strony Internetowej Sklepu z listy stron ulubionych, Użytkownik powinien skorzystać z funkcji udostępnianych w ramach serwisu Facebook.com

8.15. Usługa "Wyślij" polega na umożliwieniu Użytkownikom za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu wysłanie wiadomości do innych użytkowników serwisu Facebook.com. Skorzystanie z tej usługi wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego konta w serwisie Facebook.com. W celu skorzystania z usługi "Wyślij", po aktywacji odpowiedniego pola Użytkownik zostaje przekierowany do serwisu Facebook.com, gdzie po zalogowaniu się na swoje konto w tym serwisie może wysłać wiadomość do wybranych przez siebie adresatów będących użytkownikami serwisu Facebook.com

8.16. Usługa wysłania zapytania o Produkt do Sprzedawcy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

8.17. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój login lub adres e-mail oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

8.18. Rezygnacja z usług nieodpłatnych możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu przez Użytkownika wykonywania czynności prowadzących do uruchomienia w/w usług. Użytkownicy zamieszczający opinie mogą zażądać zaprzestania ich publikacji w dowolnym momencie. Sprzedawca usunie je ze Strony Internetowej Sklepu bez zbędnej zwłoki.

8.19. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik:

a.) podejmuje działania nie zgodne z Regulaminem;

b.) działa na szkodę Sprzedawcy;

c.) prowadzi działania nie zgodne z prawem;

d.) Użytkownik wyraził takie życzenie;

8.20. Blokada Konta Użytkownika trwa do momentu ustania przyczyn z powodu, których została nałożona.

8.21. O zablokowaniu i odblokowaniu konta Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.

§ XI. Prawo do odstąpienia od umowy

9.1 Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje 30 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

9.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poczty tradycyjnej o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze  oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

9.3 Wzór pisma o odstąpieniu od umowy można pobrać z naszej strony. Wzór pisma do pobrania.

9.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9.5 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9.6 Zwrot pieniędzy za zwracaną rzecz nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu nam tej rzeczy

9.7. Proszę odesłać lub przekazać nam zwracaną rzecz do magazynu Sprzedawcy funkcjonującego pod adresem:

Praksja

ul. Piłkarska 4/2

02-502-590 Warszawa

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9.8. Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy z tytułu odstąpienia od umowy.

§ X. Reklamacje dotyczące Towarów

10.1. Sprzedawca:

Praksja Dystrybucja - Artur Tywonek z siedzibą w Warszawie (02-590),
ul. Piłkarska 4 lok.2,
NIP: 5211024394, REGON: 010719663, 
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG

jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta oraz pozostałych kupujących z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. art. 5564, art. 5565, art. 5765 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

10.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep.praksja@gmail.com. Właściciel sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

10.3. Sprzedawca:

Praksja Dystrybucja - Artur Tywonek z siedzibą w Warszawie (02-590),
ul. Piłkarska 4 lok.2,
NIP: 5211024394, REGON: 010719663, 
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG

nie jest producentem wszystkich oferowanych w sklepie towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. W przypadku produktów, których producentem jest Sprzedający to on ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji.

10.4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Użytkownika będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Użytkownik obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Produktu z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

10.5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Użytkownika, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Użytkownika od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

§ XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

11.1.Sprzedawca:

Praksja Dystrybucja - Artur Tywonek z siedzibą w Warszawie (02-590),
ul. Piłkarska 4 lok.2,
NIP: 5211024394, REGON: 010719663, 
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG

podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

11.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: sklep.praksja@gmail.com, mailowo lub przy użyciu formularza kontaktowego.

11.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11.5. Właściciel sklepu:

Praksja Dystrybucja - Artur Tywonek z siedzibą w Warszawie (02-590),
ul. Piłkarska 4 lok.2,
NIP: 5211024394, REGON: 010719663, 
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG

zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§ XII. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

12.1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem praw nabytych przez drugą Stronę.

12.2. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, przez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Użytkownika przekazane Sprzedawcy za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji na odległość w sposób pozwalający na zapoznanie się z tym żądaniem.

12.3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§ XIII. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

13.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i zwrócić się o arbitraż. Konsument ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń nie tylko przed sądem powszechnym, ale także za pomocą tzw. „Alternatywnych metod rozstrzygania sporów” (ADR). Dotyczy to niezależnych od przedsiębiorcy i konsumenta podmiotów, które rozstrzygają spór między stronami. Strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiaru sprawiedliwości. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

13.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą/Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

13.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

13.5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

13.6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.

13.7. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu.

13.8. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

13.9. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika.

13.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixelpixel